produkter > CSC Ortopedi

CSC Ortopedi

CSC Ortopedi er et spesialutviklet program for Ortopediske Verksteder. Programmet er å betrakte som en separat pasient-/ordremodul med tilleggsfunksjonalitet spesialtilpasset denne type bransje. Programmet gir mulighet for registrering av pasienter og ordre med alle tilhørende informasjonselementer. Programmet har innebygd oppfølging av pasienters historiske bestillinger av ortopediske hjelpemidler.

 Programmets Målsetning
Programmet har som målsetning å dekke de økonomiske konsekvenser for bedriften ved bestilling av ortopediske hjelpemilder, administrative rutiner på kontoret (f.eks.timebok), og ortopediingeniørens daglige arbeid (eksempelvis måleskjemaer, journalskriving m.m.). Programmet er integrert med fakturamodulene i konomi/regnskapssystemene Micro 80 Super fra Visma og Økonomipartner's system Partner. Programmet kan integreres med et hvilket som helst regnskaps-/økonomisystem, sålenge det mottagende system har åpning for mottak av eksterne fakturatransaksjoner.

 Basisregistere - Grunninformasjon
Programmet baserer seg på at det på forhånd registreres nødvendig informasjon i såkalte basisregistere. Disse basisregistere inneholder informasjon som er av vital betydning for programmets virkemåte. Hensikten med bruk av basisregistere er at informasjon kun skal registreres et sted i programmet, for dermed å benyttes andre steder der dette er påkrevd. Eksempler på denne type register er artikkelregisteret og produktnummerregisteret.
Ved bruk av informasjon fra disse registere i andre deler av programmet sjekker programmet alltid gyldigheten av registrerte verdier mot verdier i basisregistere.
Mulighetene for feil registrering av verdier er dermed eliminert.

 Statistikk
Programmet er rettet mot Rikstrygdeverkets krav til statistikkrapportering og det kreves ingen omprogrammering for å ta hensyn til endring i produktnummeroppbygning.
Bruker er selv ansvarlig for å melde nye produktnummer inn i produktnummerregister.
Når dette er gjort, kan disse tas i bruk og den innebygde statistikken tar automatisk hensyn til disse nummerne. Det er i programmet mulig å kjøre ut statistikk på tall mot Rikstrygdeverket, Andre Ortopediske Verksteder eller Annen
type. I programmet finnes et eget RTV-avtaleregister som settes opp hvert år. Ved fakturering akkumuleres medgåtte timer i.h.t. avtale i dette register.
Programmet vil dekke RTV's krav til ORTOK rapportering.

 Brukertilpassning
Programmet kan i viss grad tilpasses den enkelte bruker. Som eksempel kan nevnes automatisk egenandelberegning, varsel på overforbruk av timer ved innlegging av ordre m.m.

 Rapportering
I hovedprogrammet gis det mulighet til å kjøre ut gitte rapporter for oppfølging av pasienter og ordreinformasjon. Til programmet er det laget et eget rapporteringsprogram hvor det gis ytterligere mulighet for utkjøring av rapporter fra alle basisregistere, statistikk, grafiske fremstillinger samt en serie rapporter for oppfølgingsformål på pasient og ordre.
Programmet er bygget for bruk under grafisk brukergrensesnitt. Bruk av dette miljø medfører store besparelser for bruker i og med at mye av arbeidet består av pek og klikk med mus for å registrere verdier. All registrering mot de enkelte registere
gjøres i egne skjermbilder knyttet til det enkelte register. Programmet har gode muligheter for søk i alle benyttede registere.

 Sikkerhet
I programmet er det innebygd adgangskontroll på funksjonsnivå. Funksjoner en bruker ikke har adgang til, vil heller ikke fremkomme i skjermbilder. Adgangsprofiler defineres for programmet totalt. Den enkelte bruker tilegnes en brukerprofil

     Skjermbilder  (Klikk på bildene for full størelse)

Bestillingsskjema

Bestillingsskjema Sentralt benyttede registere i programmer:

 • Pasientinformasjon
 • Ordre
 • Kunde
 • Diagnose
 • Artikler
 • Produktnummere
 • Oppdragsgivere
 • Produsenter
 • Egenandelprofiler (egenandeler på produktnummer)
 • RTV-avtale (registrering av avtalte timer i.h.t. RTV-Avtale)
 • Postnummere
 • Kommunenummere
 • Klargjorte Ordrer (inneholder alle ordrer som er ferdigbehandlet og klar for fakturering)
 • Ansvarlige personer for ordrer
 • Oppfølging av ordrer i arbeid på ulike avdelinger
 • Firmainformasjon med opplysninger om eget selskap, avdelinger og benytte regnskapssystem
 • Lege/Spesialist
 • RTV statistikkopplysningsregistere (ORTOK rapportering)
 • Timebok